نام: جهانبخش مرادی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: علوم سیاسی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: j m o r a d i 7 8 7 7 @ y a h o o . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
روابط بین الملل
واحد علوم و تحقیقات تهران
ایران
1390
کارشناسی ارشد
روابط بین الملل
شهید بهشتی تهران
ایران
1385
کارشناسی
علوم سیاسی
رازی کرمانشاه
ایران
1382

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیروان چرداول
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیروان چرداول
آذر 1393
مهر 1396مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تقابل راهبرد سیاسی و هویتی اردوغان با منافع و راهبرد ایران در منطقه
فصلنامه مطالعات سیاسی
1392
1
چالش های گذار به صلح از طریق دموکراسی در خاورمیانه و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در این منطقه
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
1392
1
سوریه؛ نبرد ایران و ترکیه
فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی
1393
1
طرح پژوهشی با عنوان: «مقایسه فدرالیسم در عراق با ایالات متحده امریکا و سوئیس»
محل اجرا: واحد ایلام
1395
1
کرسی ترویجی با عنوان « بیقراری گفتمان توسعه سیاسی در دوران اصلاحات»
واحد ایلام
1397
1
کرسی ترویجی با عنوان : « تطور هویتی و شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
محل اجرا: واحد ایلام
1397
1
A Study of Iran's Situation and that of its Rival Countries in the Regional Equation
Mediterranean Journal of Social Sciences
2016
1
The Comparison of the Position of Human Right in Liberalism Theory and English School of International Relations
Mediterranean Journal of Social Sciences
2016
1